Biz hakda

HEBEI A&Z INTERNATIONAL CO., LTD

Hebei A&Z2005-nji ýylda döredilen, lykia, trekking, gezelenç, dynç alyş üçin açyk eşikleri eksport etmekde ýöriteleşen meşhur senagat we söwda kompaniýasynyň biri ...

Goşun, hassahanalar üçin iş eşigi we egin-eşigi, lenta tikiş seriýalary, ýumşak gabyk seriýalary, örülen gaplama seriýalary, trikota & we seriýa önümleri, esasan Angliýa, Germaniýa, Awstriýa ýaly Europeewropa we Demirgazyk Amerika bazaryna eksport edilýär. , Fransiýa, Kanada we ş.m., şeýle hem Günorta-Gündogar Aziýa bazary, ýyllyk mukdary millionlarça ABŞ dollaryndan geçýär;

16 ýyldan gowrak ösüş bilen, Hebei A&Z durnukly müşderi ulgamyny we üpjün ediji ulgamyny döretdi, şeýle hem bu ugurda gowy at getirýän doly hil we çykdajylary gözegçilik ulgamy bar;
"Konsentrasiýa, yhlas, topar, hyzmat, adamlara gönükdirilen" biziň ynanjymyz;

02
04
sdr

Dogruçyl kärhana

Önümimiziň hili esasy aladalaryň biridir we müşderiniň standartlaryna laýyk öndürildi."Müşderi hyzmatlary we gatnaşyklar", gowy aragatnaşyk we müşderilerimiz bilen gatnaşyklara düşünýän başga bir möhüm ugur, ony uzak möhletleýin iş hökmünde alyp barmak üçin iň möhüm güýç.

Hyzmatlarymyzy, materiallary saýlamakdan, önümi ösdürmekden we dizaýn etmekden, baha gepleşikleri, gözden geçirmek, ýük daşamakdan soňky bazara çenli her ädimimiz hakda alada edýäris.Her önümiň müşderileriň hil talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edýän berk we doly hil gözegçilik ulgamyny ornaşdyrdyk.Mundan başga-da, önümlerimiziň hemmesi iberilmezden ozal berk barlandy.Üstünligiňiz, şöhratymyz: Maksadymyz müşderilere öz maksatlaryna ýetmäge kömek etmekdir.Bu ýeňiş gazanmak üçin uly tagalla edýäris we siziň bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden garaşýarys.

Toparymyz we işjeňligimiz

06
07
dav
08
Exaşaýyş hakda ýygnak
dav

Şahadatnama

Z100 SHWO 083095 - Wujiang Huasu Dokma Ylym we Tehnologiýa
Z100 SHWO 083095 - Wujiang Huasu Dokma Ylym we Tehnologiýa
Z100 SH050 156220 - Wujiang Sanlian Çap we Boýag Co., Ltd.
Z100 SH050 156220 - Wujiang Sanlian Çap we Boýag Co., Ltd.

Biziň borçnamamyz

Hil kompaniýamyzyň durmuşydyr.Productshli önümler ygtybarly we kepillendirilen üpjün edijilerden gelýär.Zawodymyz önümiň hiline berk gözegçilik edýär we önümlerimiziň we önümçilik amallarymyzyň iň berk hil standartlaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin jogapkärçilikli ösýär we öndürýär.