OEM we ODM hyzmaty

1995-nji ýyldan bäri bu toparyň esasy agzasy bu işe başlady we bu ugurda tejribe toplap başlady, indi bolsa durmuşyň bir bölegine öwrülen bu karýerany dowam etdirýän wagtymyz 25 ýyldan gowrak wagt geçdi;

Bu ýygnanma höwes we tejribe esasynda, OEM * we ODM ** hyzmatyny hödürläp müşderilerimizi kanagatlandyrmaga ynamymyz bar;

Aslynda, dünýädäki adaty däp-dessurlarymyzyň öwgüsinden we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyndan lezzet alýarys, bir gün size hyzmat etmekden lezzet almagy umyt edýäris, bu ajaýyp bolar!

(OEM * = Asyl enjamlary öndürmek; ODM ** = - Asyl dizaýn önümçiligi)

Näme üçin bizi saýlaýar?

rabric

Omörite mata

Önümlerimiz 40gsm-den 450gsm-a çenli dürli matalardan ýasalyp bilner;

dizaýn

Omörite dizaýn

Bize nusgalaryňyzy ýa-da tehnologiýa paketiňizi ibermek üçin hoş geldiňiz, pikiriňize eýerip bileris, hatda islegiňize görä täzesini dizaýn edip bileris;

gaplamak

Custörite paket

Adatça, gaplama gatnaşygymyz her polibag üçin we daşarky karton üçin 20 bölek;gaplamak üçin müşderiniň aýratyn talaplaryny kabul edýäris;

bellikleri

Logörite logotip / bellik

Etiketkalaryňyzy / gündelikleriňizi ulanmaga hoş geldiňiz, hatda zerur bolsa dizaýnyna käbir kömek edip bileris;

ululygy

Colorörite reňk / ululyk

Şeýle hem, reňk çyzgylary ýaly ölçeg diagrammaňyzy yzarlap bileris;