Sorag-jogap

01
OEM hyzmatyny edip bilersiňizmi?

Hawa, edip bileris. Diňe dizaýnyňyzy ýa-da nusgaňyzy bize iberiň, şoňa esaslanyp sitata bereris.

Logotipimizi goýup bilersiňizmi?

Hawa, şeýle edýäris.Önümleriňize we bukjanyňyza öz logotipiňizi çap edip ýa-da tikip bileris, eger mukdaryňyz işleýän bolsa;

Gowşuryş wagtyňyz näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7-10 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 30-45 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümlerimiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Elbetde, mukdary we islendik aýratyn talap ýaly beýleki zawodlar bilen hem baglanyşykly, biziň aramyzda ara alyp maslahatlaşanymyzdan soň iň soňky tassyklamamyz gerek, düşüniň;

MOQ näme?

Hawa, her sargyt boýunça iň az mukdarymyz bar, sebäbi sargytlarymyzyň köpüsi alyjylaryň aýratyn talaby boýunça düzülendir;Şeýlelik bilen, mümkinçiligiňizi barlamaga mümkinçilik berýän talaplaryňyzy jikme-jik, şol sanda mukdary jikme-jik habar bermegiňizi haýyş edýäris, düşüniň we sag boluň;

Egin-eşik stilini nädip tassyklamaly?

Öz dizaýnyňyz bar bolsa, şoňa görä dizaýnyňyzy ýerine ýetireris;Notok bolsa, pikiriňizi jikme-jik habar berip bilersiňiz, salgylanma üçin käbir nusgalary berip bileris.

Bahany nädip bilmeli?

Bahalar, matalar, bezeg, ululyk spes ýaly köp faktorlara bagly her bir müşderi üçin mesele.ululyk aralygy, hil talaplary, gowşuryş wagty we ş.m., şonuň üçin diňe ýokarda görkezilen faktorlary tassyklandan soň bahany hödürleýäris, düşüneniňiz üçin sag boluň.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T, Western Union ýa-da PayPal hemmesi üçin kabul ederliklidir, adatça töleg möhleti öňünden 30-50% goýum, B / L-iň göçürmesine garşy galyndy.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?