Sport eşikleri taýýarlamak kursy

Usul / ädim

1. Gysga ýeňli korpus, gysga ýeňli bedeniň ýokarky ujunda boýun, gysga ýeň göwresinde gysgyç, boýnuň iki gapdalyndaky polotensa, öň tarapynda döş suwuny siňdiriş bloky bilen üpjün edilýär. gysga ýeňli göwre, gysga ýeňli bedeniň arka tarapynda arka suw siňdiriş bloky we kafede izolýasiýa bloky, izolýasiýa blokynda hereket ölçeg guraly ýerleşdirildi.

2. Sport eşikleriniň güýçli arka tarapy, suw siňdiriş bloky bilen enjamlaşdyrylandyr, ol maşkdan soň adamlaryň bedenine der siňdirip biler, bedeniň temperaturasynyň deňagramlylygyny saklar, saglygy gorap biler we sportuň rahatlygyny ýokarlandyryp biler.Boýnundaky şarf, bedene akmazlyk üçin ýüzdäki derleri wagtynda süpürip biler.

3. Uçar şekilli ýa-da rombiki dikligiň dikligi we keseligine ini bar, beýikligi ini 120% bilen 160% arasynda, esasanam 130% bilen 150% arasynda.Trikota process prosesi, temperaturany sazlaýan zonany goşmak bilen ýokarky bedeniň ähli bölegini ýapmak üçin ulanylyp bilner.Temperaturany sazlaýan zonada bir gapyrga goşup bolýar we bir gapyrga bilen indiki gapyrganyň arasyndaky aralyk azyndan 7mm.

4. Temperaturany sazlaýan zonada azyndan bir topar goşa gapyrga goşup bolýar we goşa gapyrganyň topary bilen indiki gapyrganyň arasyndaky aralyk azyndan 7mm.Şonuň üçin goşa gapyrga toparynyň keseligine uzynlygy 50 mm bilen 90 mm aralygynda.

5. Temperaturany kadalaşdyrýan zona azyndan üç gapyrganyň topary goşup bolýar we üç gapyrganyň topary bilen indiki gapyrganyň arasyndaky aralyk azyndan 7mm.Şonuň üçin üç gapyrganyň keseligine uzynlygy has gowusy 80mm bilen 120mm aralygynda.


Iş wagty: Iýun-01-2021