Reňk bezegi - Eklektiki halka gaýdyp geliň

“EcCrafted” ýa-da eklektiki, 1960-njy ýyllaryň parahatçylyk we söýgi hereketi, eko-aktiwistleriň syýasy taýdan ökde nesli tarapyndan gözden geçirildi.Ownuk-uşak, ýerli önümçilik we elde öndürilen önümleriň ideallaryna has köp adam satyn alsa, garaşsyzlaryň peýdasyna köpçülikleýin önümçilige garşy garşylyk bar.Adamlar has tebigy ýa-da gaýtadan işlenen alternatiwalaryň tarapyna täze we sintetiki materiallardan ýüz öwürýärler.Güýz / Gyş 2020/2021 üçin täze dizaýn tendensiýasy bolan “Eklektik halk”, estetiki islegler ýaly syýasy sebäplere görä adamlaryň satyn alyş güýjüni ekologiýa taýdan zyýanly çalt moda endiklerine garşy nädip ulanýandyklaryny görkezýär.

Dowamly hobbi öndüriji hereketi, materiallaryň gymmatyna we subutnamasyna düşünmek islegini görkezmek bilen, giňden ýaýran düşünjä eýe bolýar.El bilen ýasalan keramika we blok çap etmekden başlap, ýorgan düşegi we makrame çenli adaty senetler, dizaýnerler tarapyndan has haýal, emosional taýdan berk dizaýn islegine eýe bolup, derejesi ýokarlanýar.

Toprakdan ýasalan we tebigy satyn alnan boýaglar, indigo we güne ak reňkli gülgüne çägeli goňur we gök öwüsýän ýaşyl reňkleri birleşdirip, ajaýyp estetikany güýçlendirýär.


Iş wagty: Iýun-18-2021