Haýsy biri size laýyk, 2 gatly ýa-da 3 gatly ýumşak penjek?

Adatça 2 görnüşli ýumşak matalar, 2 gatly ýumşak matalar we 3 gatly ýumşak matalar bar.3 gatly ýumşak mata membrana bilen.Adatça bu TPU membranasydyr.3 tarapdan tapawut hakda gürleşip bileris.

Ilki bilen, 2 gatly ýumşak mata bilen deňeşdirilende, 3 gatly ýumşak mata birneme galyň, el duýgusy bolsa has berk;

Ikinjiden, ikisi hem ýer ýüzünde suwa çydamly we bu adaty bir gutarnykly.Adaty suwa çydamly ýa-da DWR (çydamly suwa çydamly) bilen ýasap bilersiňiz.3öne 3 gatly biri TPU membranasy bilen, şonuň üçin has ýel geçirmeýär we 3K, 5K hatda 10K suw sütüni ýaly suw geçirmeýän derejäni alyp biler, 1K, 3K, 5K (G / M2 / 24HRS).Şeýle-de bolsa, içerde tikilen bolmasa, ony ýagyş eşigi hökmünde geýip bilmeris.Aslynda, hakyky ýagyş eşigi ýaly çemeleşýänler gaty az.Necessaryöne zerur bolsa, penjekiň suw geçirmezligi üçin içki tikişleri ýapmak üçin ýörite lentany ulanmak henizem işleýär.

Üçünjiden, ýel geçirmeýän we suw geçirmeýän işini ýokarlandyrmak üçin TPU membranasy bilen bolşy ýaly, 3 gatly ýumşak mata has gymmat.Suw geçirmeýän we dem alyş ukybynyň dürli standarty başgaça bolýar.Esasanam dem alyş standarty onuň bahasyna has köp täsir edýär.

Şeýlelik bilen, 2 gatly ýumşak ýa-da 3 gatly ýumşak gapagy saýlamak, býudjetiňize we ulanyş meýdanyňyza baglydyr.Mysal üçin, býudjet çäklidir (hemişe görünýär, ha,), şeýle hem funksiýalara berk haýyş ýok, 2 gatly ýumşak mata ilkinji saýlaw bolar.Hatda 3 gatly ýumşak mata, çykdajy bilen funksiýanyň arasynda deňagramlylyk döretmek üçin amatly dem almagy hem sorap bileris.Elmydama erbet howa üçin bolsa, ýyly, ýel geçirmeýän, suw geçirmeýän we dem alýan ýaly has köp funksiýa zerur.3 gatly ýumşak matany saýlamak has gowy bolar.Diňe bir ýerdäki kurtka ofisde, ammarda ýa-da supermarketde bolup bilýän bolsa, esasanam ýapyk, 2 gatly ýumşak, has ýumşak we rahat, has möhüm, arzan bolany üçin ýeterlik bolar.

Hebei A&Z 15 ýyldan gowrak wagt bäri ýumşak kurtka üns berýär, şonuň üçin haýsydyr bir sorag ýa-da talap, diňe biziň bilen habarlaşyň we bizden kanagatlanarly jogap alarsyňyz, indi näme üçin synanyşmaýarsyňyz?


Iş wagty: 12-2020-nji oktýabr