Gaýtadan işlemegi azaltmak-3R

Adatça süýüm önüminiň ömri esasan alty basgançakdan durýar:

1. Süýüm öndürmek

2.Fabrika önümçiligi

3.Garment önümçiligi

4.Marketing

5. Ulanyň

6. Taşlaň.

'' ECO CIRCLE 'ulgamy, ulanylýan ýa-da galyndy poliester önümini gaýtadan işleýän, soňra bolsa täze süýümler öndürmek üçin ulanýan gaýtadan işleýän ulgam.

Dünýädäki iň uly zawod we sarp ediş ýeri bolan Hytaýda täze süýümler öndürmek üçin ýakylmaly köne eşikleri gaýtadan ulanarys, şeýlelik bilen Hytaýda süýümi gaýtadan işlemek ulgamyna mahsus süýümi gurarys.

HEMMESI KREDIT BIZI ““ POLYESTER FIBER ÜÇIN HIMIKI TERJIME EDIP BOLMAK WE TERJIME EDIP BOLMAK ”

Bu, iň täze tehnologiýa bolup, bu tehnologiýa esaslanyp, galyndylary poliester dokma önümlerini we egin-eşiklerini gaýtadan işledýäris we täzeden dikeldýäris .Galyndy dokma önümlerinden gaýtadan işlenen we täzelenen poliesterlere çenli durnukly ekosistema guruldy.Onuň hili we öndürijiligi gyzyl poliester süýümi bilen düýbünden deňeşdirilýär we ýygylygy çäksiz.

Jaren bilen ýadro hökmünde gaýtadan işleýän we täzelenen süýüm ekosistemasynyň her ädimine ähmiýet berýäris.Bu hemişelik ulgam bolar.Marka dizaýnerlerinden başlap, marka dizaýnerlerine, dokma zawodlaryndan dokma zawodlaryna, ulanyjylardan ulanyjylara çenli.

MULTI-KANAL SYOLASATY (PET) Çig MATERIAL GÖRNÜŞ

PET galyndy dokma önümlerini gaýtadan işlemek üçin belli bir derejede aladany talap edýändigine esaslanyp, köp kanally çig mal dikeldiş ulgamyny gurduk.

ugrukdyryjy dikeldiş we öňki işi has netijeli etmek üçin ugurlary dikeltmek üçin kanallary yzygiderli giňeltdi.

Ectionörite gaýtadan işlemek– egin-eşik / dokma kärhanalary, onlaýn bölek satuw kärhanalary JD) jemgyýetçilik howpsuzlygy ulgamy, mekdepler we ş.m. Internet gapydan gapydan gaýtadan işlemek platformasy.

Sosial dikeldiş - döwlet edaralary, kärhanalar we döwlet edaralary, ýaşaýjylar we ş.m.

Jemgyýetçilik hyzmatlaryny dikeltmek - sosial toparlar.

Global gaýtadan işlenen standart (GRS) - Halkara derejesinde täzelenen süýüm “şahsyýetnama”

“GRS” gaýtadan işlenen süýümler üçin halkara daşky gurşawy goramak sertifikat gullugy tarapyndan döredilen sertifikat standarty.Şeýle hem çig malyň çeşmesi, daşky gurşawy gaýtadan işlemek, galyndy suwlary arassalamak, himiki serişdeler we başgalar üçin standartdyr.Diňe yzarlamak, daşky gurşawy goramak, jemgyýetçilik jogapkärçiligi we dikeldiş standartlaryna laýyk gelýän kärhanalar şahadatnamadan geçip bilerler.

OEKO-TEX doýma şahadatnamasy - Bir kompaniýanyň Europeewropanyň we Amerikanyň ýokary derejeli bazaryna girmegi üçin “Saglyk şahadatnamasy”

OEKO-TEX dünýädäki dokma önümleri üçin iň abraýly we täsirli eko-bellikdir.Halkara daşky gurşaw dokma birleşigi tarapyndan dokma önümlerinde gadagan we çäklendirilen zyýanly maddalary barlamak we tassyklamak we önümleriň adam saglygyna zyýan bermezligini üpjün etmekdir.Şahadatnama, söwda päsgelçiliklerinden netijeli peýdalanyp, önümleri Europeewropa we Amerika ýaly ýokary derejeli bazarlara üstünlikli eksport edip biler.

Intertek saglygy we howpsuzlyk kepilnamasy - Sarp edijiler üçin köp daşky gurşaw beýany.

Intertek, kärhanalara önümleriniň we işleriniň senagat standartlaryna we sarp edijileriň saglyk we howpsuzlyk talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hünär synagy, gözleg, kepillik, sertifikat çözgütleri bilen dünýäde öňdebaryjy hil barlagy hyzmat guramasydyr.

Greenaşyl süýüm nyşany şahadatnamasy - Täzelenen çig malyň we ýaşyl tehnologiýalaryň “Marka ilçisi”.

Hytaý himiýa süýüm senagaty birleşigi we Milli dokma we himiýa süýüm önümlerini ösdürmek merkezi tarapyndan bilelikde döredilen ýaşyl süýüm markasynyň nyşany, daşky gurşawy goramagy we jemgyýetçiligi ösdürmegi maksat edinýän täzelenýän çig mallary we himiki süýüm kärhanalarynyň ýaşyl täze tehnologiýasyny ulanmak üçin kepilnama. saglyk.


Iş wagty: 12-2020-nji oktýabr